แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 02 19b 001

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ผอ. สคบ. / ผอ.ศทส. / ผอ.สทช. / ผอ.สทป. / เจ้าหน้าที่เงินทุนหมุนเวียนฯ  / หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในการกำกับดูแลของ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  เพิ่มประสิทธิภาพ และลดการเกิดปัญหาในการดำเนินงาน  ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก