แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 2563 02 20 001

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการดำเนินโครงการฯ ประจำปี 2563 ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่มพื้นที่) ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว กรมปศุสัตว์