แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

24 03 63 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกําหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปผลการทําประชาพิจารณ์แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และพิจารณาร่างแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดระดับต้น ระดับสูง และตําแหน่งปศุสัตว์เขต ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก