แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 05 08a 001
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมเข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ผ่านทางระบบ Web Conference  ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมด้วย ผอ.กค.​ , ผอ.สกม.​ , ผอ.กพก​,  ลนก.​ ,​ ผอ.สพส.​ , หน. กวป.​ และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วม โดยมีนายสำราญ​ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
 
การประชุม พิจารณาในประเด็นดังนี้
1.ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 , พ.ศ.2562 พลางก่อน และ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ 8 นโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
ในส่วนของกรมปศุสัตว์​ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ​ รายการงบกลางฯ​ ตามประเด็นที่​ 1  จำนวน​ 2  โครงการ​ (901.4329  ล้านบาท)​  ดังนี้
1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก​ เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย
2) โครงการเฝ้าระวัง​ ป้องกัน​ โรคอหิวาต์​แอฟริกาในสุกร​ของประเทศไทย
 
ณ​ ห้องประชุม​ 2  กรมปศุสัตว​์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีม งานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก