แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 05 08c 001
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.ศทส สนง.ปศข. สนง.ปศจ. ทุกจังหวัด ประชุม web conference เรื่องเร่งรัดการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบของการระบาด COVID-19 โดยที่ประชุมได้รายงานสรุปและชี้แจงการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ซักซ้อม ทำความเข้าใจในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้การดำเนินการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบของการระบาด COVID-19
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พญาไท
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก