แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

14 05 63a 02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัน​พฤหัสบดี​ที่​ 14​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30​ น. นายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานี​โต​  อธิบดี​กรมปศุสัตว์ มอบ​หมา​ยให้​นาย​สัตวแพทย์​เศรษ​ฐ​เกียรติ​ กระจ่าง​วงษ์​ รองอธิบดี​กรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบโครงการ​อันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ​ พ.ศ.​2562​ โดยสำนักตรวจสอบภายใน​ สำนักงานปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​
การประชุมดังกล่าว​ รายงานถึงความเป็นมา​ และวิธีการ​ดำเนินงานโครงการ​อันเนื่องมาจาก​พระราช​ดำ​ริ​ ของหน่วยงาน​ที่รับผิดชอบและหน่วยงานเกี่ยวข้อง​ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ​ ดังนี้
-แหล่งที่มาของงบประมาณ/จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ดำเนินการ
-แผนการปฏิบัติ​งาน​ประจำปี​ ผลการปฏิบัติ​งาน​ประจำปี​ และการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของกิจกรรมบริการฯ
-ขั้นตอนและวิธีดำเนินการแต่ละกิจกรรม
-ระบบการควบคุมภายในของโครงการ
-ปัญหา/อุปสรรคหรือข้อจำกัด​ และแนวทางแก้ไข
-การติดตามและประเมินผล
โดยมีหน่วยงานร่วมรายงาน​  ดังนี้
กพก. (โคย ผอ.กพก.)
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)
สคบ. (โดยผู้แทน สคบ.)
: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2560  – 2563 ปีงบประมาณ 2562
กสบ. (โดยผู้แทน กสบ.)
: โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สลก. (โดยผู้แทน สลก.)
- การออกแบบสิ่งปลูกสร้างของโครงการฯ
- การออกติดตามทำข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สื่อสารงานในโครงการพระราชดำริ
กวป. (โดยผู้แทน กวป.)
: สนับสนุนและส่งเสริม วิเคราะห์ ในด้านงานวิจัย/วิชาการ ในการนำไปถ่ายทอดและใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน หรืออาชีพเกษตรกร
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ หน.ตรวจสอบภายใน และ ผู้แทนจาก กผง.  กค. 
ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์