แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 11 0005

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในนามอนุกรรมาธิการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานที่ประชุม โดยที่ประชุมมีเรื่องพิจารณา ติดตามการกำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส(Covid 19) โดยได้เชิญหน่วยงานนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา ได้แก่
1.สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
2.กรมวิชาการเกษตร
3.กรมปศุสัตว์
4.กรมประมง
การนำเสนอดังกล่าวกรมปศุสัตว์มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นำเสนอแผนงานและโครงการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตด้านปศุสัตว์ โดยมีผู้แทนจากกองแผนงานเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 2403 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ประชาชื่น กรุงเทพฯ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์