แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 07 13f 007นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานพิธีเปิด “การสร้างฝายมีชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  โดยมี นายสุวิทย์ คำดี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ุ ปศุสัตว์เขต 2 นางวิไลลักษณ์ กาญจนวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัตวแพทย์พีระพงษ์ สำราญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี นายวุฒิพันธ์ุ เนตรวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และจิตอาสาในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมสร้างฝายมีชีวิต ในครั้งนี้
 
การสร้างฝายมีชีวิต จะช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไม่ให้เกิดภัยพิบัติน้ำท่วมรุนแรง ช่วยทดน้ำ ระบายน้ำจากที่กักเก็บไว้สำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ พืชพันธุ์ ตลอดจนสัตว์น้ำให้อุดมสมบูรณ์ ฝายมีชีวิต ณ คลองมะหาดแห่งนี้ เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนในชุมชน และร่วมดำเนินการโดยจิตอาสาเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งหวังสร้างคุณภาพขีวิตของคน และชุมชน โดยมี 191 ครัวเรือน ประชากร 684 ราย สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 176 ราย ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกัน
 
ทั้งยังช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่เกษตรกรรอยต่อ 5 จังหวัดในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการเลี้ยงสัตว์ และด้านเกษตรกรรมในพื้นที่การปลูกหญ้าอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงโค-กระบือ จำนวน100 ไร่ ใกล้บริเวณฝาย ณ บ้านคลองมะหาด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก