แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

รอธ.สุรเดชฯ เป็นประธานการประชุมคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2564

84318

             วันนี้ (16 ธ.ค. 2563) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรสิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) และ สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
             โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำเสนอข้อมูลของเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์


ภาพ/ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สลก.