แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 03 03 0001

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ผู้แทนจาก กสก. สพส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ มาตรการควบคุม ป้องกัน และกำจัด โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever : ASF) ในสถานประกอบการ ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ สถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ เพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ฌ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.