แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

23 03 64d 1
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 41) พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , น.สพ. ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
 
การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมพิจารณาสรุปข้อมูลสำหรับการชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,017,175,300 บาท ดังนี้
1) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (งบประมาณ 500,153,800 บาท)
2) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกระและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (งบประมาณ 501,123,800 บาท)
3) โครงการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้วิกฤตโควิด 19 (งบประมาณ 348,769,700 บาท)
4) โครงการเสริมสร้างทักษะและรายได้ด้านปสุสัตว์อย่างยั่งยืน (งบประมาณ 823,000,000 บาท)
5) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (งบประมาณ 844,128,000 บาท)
ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์