×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/news_dld/2564/2564_03_23d/
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news_dld/2564/2564_03_23d/

23 03 64d 1
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ครั้งที่ 5/2564 (ครั้งที่ 41) พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , น.สพ.จักรภพ จันทร์สะอาด (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา) , น.สพ. ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง (ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) , นายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ , กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกองแผนงาน โดยมีนางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน
 
การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมพิจารณาสรุปข้อมูลสำหรับการชี้แจงโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3.1) ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด กรมปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ได้เสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,017,175,300 บาท ดังนี้
1) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของฟาร์มสุกรรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (งบประมาณ 500,153,800 บาท)
2) โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพของเกษตรกระและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหารของประเทศไทย (งบประมาณ 501,123,800 บาท)
3) โครงการฟื้นฟูเพิ่มศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้วิกฤตโควิด 19 (งบประมาณ 348,769,700 บาท)
4) โครงการเสริมสร้างทักษะและรายได้ด้านปสุสัตว์อย่างยั่งยืน (งบประมาณ 823,000,000 บาท)
5) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (งบประมาณ 844,128,000 บาท)
ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

{gallery}news_dld/2564/2564_03_23d/{/gallery}