แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 03 31 009

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย ครั้งที่ 3/2564
พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี ชีวภัณฑ์สัตว์ (กองวัคซีน) ผู้แทน ผอ.สำนัก/กอง กองคลัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้เป็นการแจ้งให้ทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำปีบัญชี 2564 โดยมีเรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้เงินเหลือจ่ายจากงบดำเนินงานค่าจัดประชุม/สัมนา/ฝึกอบรม การกำหนดจำนวนเงินสูงสุดและการนำทุนหรือผลผลิตกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี 2564 และการขออนุมัติจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 kva จำนวน 1 เครื่อง
ณ ห้องประชุมม้ากัณฑะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.