แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 19b 001
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ด้านการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมด้านอาหารสัตว์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ​ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์​ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง​ ผู้แทนจากภาคการศึกษา​มหาวิทยาลัยต่างๆ​ ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ​(เบทาโ​กร)​ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม​ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อพิจารณาแนวทาง/มาตรการการเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ แนวทาง/มาตรการการส่งเสริมการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพืชอาหารสัตว์และผลพลอยได้จากอุตสาหกรรม และการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อสร้างธุรกิจการปลูกพืชอาหารสัตว์และการผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ และนำประเด็นที่พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือ และผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (Beef Board)  
ทั้งนี้​ ที่ประชุมได้พิจารณาด้านการลดต้นทุน โดยสามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้ท้องถิ่นในประเทศ เช่น​ เปลือกทุเรียน​ ใบมันสำปะหลัง​ นำมาถนอมอาหารด้วยวิธีที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์​ หว่านพืชอาหารสัตว์ข้างถนน​ ข้างทาง​ ร่องนา​ พื้นที่ป่า​ นำโครงการ​ motor pool​ มาช่วยขับเคลื่อน และสร้าง​ Feed Center ในชุมชน​ ตลอดจนทำหัวเชื้อหมักแจกเกษตรกร ถ่ายทอดสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถผสมอาหารเองได้ ในส่วนของการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังคงมีปัญหาเกิดขึ้นการเขียนแผนโครงการ ซึ่งเกษตรกรไม่สามารถเขียนเองได้ จำเป็นต้องให้เกษตรกรผู้นำเป็นพี่เลี้ยง   
ณ ห้องประชุมลีลาวดี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก