แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 05 19 0001
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2564 (World Milk Day) วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบทางไกล (Zoom cloud Meeting) แก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายนรภัทร อ่อนคลาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมแจ้งเพื่อดำเนินการ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดส่งคลิปวิดิโอรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบริโภคนม ในพื้นที่
2. ขอความร่วมมือปศุสัตว์จังหวัดประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์การบริโภคนม
3. จัดเตรียมนมเพื่อใช้ในวันเปิดรณรงค์ (kick off)การบริโภคนมในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์