แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

010725641

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านปศุสัตว์ ในการจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ผ่านระบบ zoom conference ซึ่งกำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจฮาลาล และการขับเคลื่อนการทำงานระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดยเรียนเชิญ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อชายแดนใต้

2. โครงการส่งเสริมเกษตรฐานรากเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไก่แบบครบวงจร

3. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้

4. การจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานสำคัญต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ

   ผู้เข้าร่วมประชุม นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ นายอำพล วริทธิธรรม ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ผู้แทนกองแผนงาน ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 9 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุมพระโคอุสุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์