2564 08 10 001
วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของกรมปศุสัตว์สู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้งเชิญร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) เพื่อแสดงผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ จำนวน 8 ผลงาน ได้แก่
1. การบริการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) ของ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
2. ระบบแพลตฟอร์มโคเนื้อไทย (e-Catt) ของ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์.
3. การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของ สำนักปศุสัตว์จังหวัด
ชัยภูมิ
4. การยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ ของ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
5. การควบคุมโรคลัมปี สกิน ของ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
6. การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Audit) ของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
7. ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ของ กองแผนงาน
กรมปศุสัตว์มุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศด้านการปศุสัตว์ ให้เกิดเป็นระบบธรรมาภิบาลโดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นระบบราชการ 4.0 ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม ให้แก่การปศุสัตว์ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย มีปริมาณเพียงพอ มีความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดกว้างและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนด้วยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปสู่การเป็นดิจิทัล เพื่อให้เป็นองค์การที่ Smart & High Performance อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์ศุข / กลุ่มเผยแพร่ / สลก