2564 09 16 002 065

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาผลการตรวจประเมินรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบของการจัดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (ZOOM) กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 5 รางวัล โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายชัยวัฒน์ โยธคล นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมรับรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติเป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน และสามารถให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัล ในหลายสาขารวม 5 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในภาพรวมที่มอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานทั้งปวง 1. สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า 2. สาขาบริการภาครัฐ คือ รางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิค 19 ระดับดีเด่น ผลงาน การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออกอาหารคนและสัตว์เลี้ยง โดยการตรวจประเมินระยะไกล ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และ รางวัลยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ ระดับดีเด่น และ 3. ในสาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม คือ รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น ผลงาน การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งกรมปศุสัตว์ได้เสนอชื่อนายวาสนา นาคดิลก ประธานสหกรณ์การเกษตรไก่เนื้อจังหวัดชัยภูมิ จำกัด เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือระดับดีเด่น
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการมุ่งมั่นพัฒนาระบบราชการ ส่งผลให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร.ทุกปีอย่างต่อเนื่อง รวม 66 รางวัล ดังนี้ รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยมในปี 2561 และ 2564 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 8 รางวัล รางวัลบริการภาครัฐ 48 รางวัล และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 8 รางวัล โดยปัจจัยที่ทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลเพราะมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนางาน เพื่อให้เกิดความสุข แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ บุคลากรทุกคน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ คือ สินค้าปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพียงพอ และสามารถแข่งขันได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม มีการวางแผนและพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นวัตกรรม ระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการขยายผลการปรับปรุงกระบวนงานต่อเนื่องทั้งองค์กร และขยายไปยังหน่วยงานในต่างจังหวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้  รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ : กลุ่มเผยแพร่ฯ สลก.