แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

                นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์วรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.    ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการแก่เกษตรกรที่อยู่ห่างไกล   ทั้งยังช่วยพัฒนาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น ที่สำคัญเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

               นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ฯ ครั้งนี้ กำหนดออกปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีการออกหน่วยให้บริการตามจุดที่กำหนด อาทิ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี หมู่ที่ 6 ต.กบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมือง ฯลฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับปศุสัตว์ ให้บริการผสมเทียม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม   กำจัดพยาธิภายในภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด   แจกยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ  

               อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตร พร้อมกับมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป เพื่อเป็นรายได้เสริม เพื่อบริโภคภายในครัวเรือน หรือใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม เมื่อสัตว์ต่างๆ เหล่านั้นเกิดการเจ็บป่วย หรือล้มตายลงก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีพของเกษตรกร ดังนั้น การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลสัตว์ โดยเฉพาะโรคสัตว์ติดคนที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความช่วยเหลือทันที เพื่อลดความสูญเสียและเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร

               “การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี โดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้  อยู่ห่างไกล และขาดโอกาส โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลาการทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชน ให้ได้ประสบความสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ” อธิบดีกล่าว

 

                                                                                                                                                           ***************************************

ข้อมูล : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  กรมปศุสัตว์  

ข่าว : พิจารณา สามนจิตติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม