แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

กรมปศุสัตว์แนะนำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินเพื่อใช้เคลื่อนย้ายสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือถูกทารุณกรรมส่งสถานพยาบาลสัตว์ อีกทั้งยังสามารถที่จะปรับใช้สำหรับการผ่าตัดฉุกเฉิน เช่น การผ่าตัดเย็บแผลที่ถูกทารุณกรรม ผ่าตัดห้ามเลือด ผ่าตัดทำคลอดฉุกเฉินหรือผ่าตัดหมันนอกสถานที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากการที่กรมปศุสัตว์มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่เจ็บป่วยสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย หรือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม โดยจะนำสัตว์เหล่านั้นไปให้การตรวจรักษาที่สถานพยาบาล-สัตว์ ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินงานในส่วนนี้มักจะประสบปัญหาในการเคลื่อนย้ายสัตว์ เนื่องจากพาหนะที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์เป็นพาหนะที่ใช้ปกติทั่วไป ขาดความสะดวกสบายและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลหรือให้การดูแลรักษาสัตว์ในเบื้องต้นก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลสัตว์ กรมปศุสัตว์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ออกแบบและจัดทำรถต้นแบบสำหรับพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน ซึ่งภายในรถจะมีทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับตรวจรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงเครื่องช่วยชีวิตต่างๆ เช่น โต๊ะตรวจรักษา ชุดให้ออกซิเจน ชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น นอกจากนี้รถดังกล่าวมีความสูงเพียงพอที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถยืนปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกสบาย และติดตั้งเครื่องทำความเย็นเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและเป็นการรักษาอุณหภูมิขณะเคลื่อนย้ายขนส่ง  ซึ่งรถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินนี้จะช่วยให้สัตว์ได้รับการดูแลอย่างดี และลดอัตราการตายในระหว่างการเคลื่อนย้าย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินดังกล่าวเป็นรถขนาดเล็กจึงมีความคล่องตัวและสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถปรับรูปแบบการใช้งานให้เป็นรถบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดนอกสถานที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์คาดหวังว่า รถพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ฉุกเฉินคันนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และยกระดับการบริการทางการสัตวแพทย์ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

*************************

ข้อมูล/ข่าว : กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ