2564 03 26b 001
 26 มี.ค.64 สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกและคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ในการป้องกันและการปฏิบัติตนในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น เช่น หลัก 3 I ดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19  ขั้นตอนการล้างมือให้ถูกวิธี วิธีการสวมหน้ากากอนามัย และการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน และวัดความดันโลหิต โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้ความสนใจเข้ารับการตรวจเป็นจำนวน 124 คน ณ ห้องพระโคอุสุภราช ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก