แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 DSC 15072064 01

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปสุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา เลขานุการกรม พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจ ทดสอบและเปิดการใช้งานของลิฟท์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง (ปรับปรุงลิฟท์กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ และตึกชัยอัศวรักษ์) ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการปรับปรุงในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในการปฏิบัติงานประจำวันและผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ณ ตึกวิจิตรพาหนการและตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท

 

ภาพ : วรรณกร  ชัยรัตน์ /ข่าว : กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา สลก.