นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ว่ามี 10 จังหวัดพื้นที่ที่พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด 30 วันย้อนหลัง ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุรินทร์ อุบลราชธานี ชลบุรี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี ยโสธร ชัยภูมิ ศรีสะเกษ และสตูล ซึ่งข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 29 พฤศจิกายน 2566 มีพื้นที่ 9 จังหวัด 27 จุด ที่พบการเกิดโรค ได้แก่ ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง อำนาจเจริญ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร และสงขลา

ปัจจุบันยังคงมีประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 49 จุด ในพื้นที่ 14 จังหวัด คือ ลพบุรี ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง อำนาจเจริญ ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี ยโสธร อุตรดิตถ์ สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งขณะนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้เร่งรัดควบคุมโรคทุกจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (ring vaccination) ร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคได้ หากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมปศุสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ 06 3225 6888 ตลอด 24 ชั่วโมง

*************************************************

ข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์                                 ข่าว : น.ส. สลิลรัตน์ ชูโชติ  นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ