แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2559 12 23a 003กรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ รอบเวลา ๐๗.๐๐ น.