แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

11 08 60 01เวลา 16.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 25 หน่วยงาน จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ด้วยพระเมตตา ดั่งสายธาร" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา เป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ โดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยชีวิตโคจำนวน 1 คู่ และกระบือจำนวน 1 คู่ แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกรมปศุสัตว์จะนำโคกระบือดังกล่าวไปเลี้ยงดูแล ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต่อไป โดยงานฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2560
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 11 ส.ค. 60