แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

16 11 60a 05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวโดยรถเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ
ภาพ สร้างสรรค์ ดีรื่น กรมการข้าว,ธงชัย สาลี สลก. 16 พ.ย. 60