แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 12 21C 011

 

 

 

 

 

 

 

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม​ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภออุ้มผางและอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.30 น.

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ มณฑลทหารบกที่ 310 ทอดพระเนตรการดำเนินงานผลิตพันธุ์ปลานิลจิตรลดา การดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 โครงการผลิตน้ำส้มควันไม้, โครงการขยายพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์พระราชทาน, โครงการผลิตสมุนไพรเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, โครงการมูลไส้เดือนเพื่อปลูกผัก, โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก 15 ชนิด, โครงการเลี้ยงเป็ดสบายใจ พันธุ์บางปะกง, โครงการเลี้ยงไก่สบายดี พันธุ์ประดู่หางดำ  และโครงการผลิตไก่จากตู้ฝัก  ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ทองสุข (ปศุสัตว์จังหวัดตาก) , นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต  (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์) , นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา (ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ) ,นายกิตติพงศ์ อุดมเศรฐ (ผู้อำนวยการส่วนสงเสริมฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6) และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

โดยกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวายตู้เกิดลูกไก่/เป็ด ขนาด 600 ฟอง แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 หลัง, จานกกลูกไก่/เป็ด อินฟราเรด ขนาด 500 ตัว จำนวน 1 จาน, ไก่พ่อพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ อายุ 18 สป. จำนวน 2 ตัว, ไก่แม่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่ อายุ 18 สป. จำนวน 10 ตัว และลูกไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ คละเพศ อายุ 7 วัน จำนวน 100 ตัว เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 310 และจานกกลูกไก่/เป็ด อินฟราเรด ขนาด 500 ตัว จำนวน 2 จาน เพื่อโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2   พร้อมทั้งนี้รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ทูลเกล้าถวายรายงานเกี่ยวกับปรวดไก่​ และตู้เกิดเป็ด/ไก่​

ณ ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก