แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 27 0001

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทออนไลน์ แก่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,035 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ วังสระปทุม โดยกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท

สรุปพระราชดำรัสที่สำคัญ

-ในสถานการณ์ที่การเรียนการสอนยังเป็นไปไม่ปกติ คนจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตนเองให้หนักกว่าเดิม หมั่นฝึกปรือความสามารถ โดยตั้งปณิธานว่า ตัวเราจะต้องมีความรู้ความสามารถมากขึ้น มุ่งพัฒนาช่วยเหลือตนเองให้ได้ เตรียมพร้อม ความรู้ ความสามารถให้พร้อมไปต่อได้ทันที

-วิธีการเรียน ฝึกสังเกตตามหลักวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล ทดลองปฏิบัติ สรุป ฝึกวิเคราะห์ แยกแยะ

-หน่วยสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาที่เรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น เช่น เกษตร หัตถกรรม อาชีพ

-ความสะอาดและสุขอนามัยเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีทั้งส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม

-บทบาทร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียนต้องพึ่งพาอาศัยกัน วางแผนอย่างเป็นระบบทั้งการพัฒนาความรู้ อาชีพ

-การพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็ต้องมีความยั่งยืนด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญ

-มีความรัก สามัคคี ในงานที่ทำ ในชุมชน ประเทศชาติ

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข้อมูล : กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ