แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 06 11b 004
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จ  กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ณ  กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติดสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าถวายไก่ชีท่าพระพ่อแม่พันธุ์และลูกไก่ 300 ตัว ลูกเป็ดบางปะกง  เพศเมียจำนวน 100 ตัวให้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเปรมติณสูลานนท์กองพลทหารม้าที่ 3  จังหวัดขอนแก่น เพื่อขยายพันธ์ุและส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบางประกงในพื้นที่ตาม พระราชดำริ พร้อมด้วย น.สพ.ชาญประเสริฐ  พลซา ปศจ.ขอนแก่น,น.สพ.บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศจ.พิจิตร  และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
     อธิบดีกรมปศุสัตว์ถวายรายงานด้านปศุสัตว์ ดังนี้
      -ทูลเกล้าถวายไก่ชีท่าพระพ่อพันธุ์  20 ตัว แม่พันธุ์ 100 ตัว ไก่ชีท่าพระ เพศผู้ 20 ตัว เพศเมีย 100 ตัว ลูกไก่ชีท่าพระ 100 ตัว และลูกเป็ดบางประกงจำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในการเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์ในค่าย ดังกล่าว
      -ทูลเกล้าถวายตู้ฟักไข่ เนื่องจากตู้ฟักไข่ไก่แบบเดิมเป็นตู้ไม้อัดขั้นเดียว ไม่มีโครงเหล็กและไม่มีแผ่นโฟมบุนตรงกลาง ทำให้อุณหภูมิภายในตู้พักไม่คงที่ตัวสร้างความร้อนภายในตู้ฟัก ใช้ระบบเวฟอร์ ความห่างของอุณหภูมิอยู่ที่ 12 "ยากต่อการควบคุมคุณหภูมิให้คงที่ ระบบพลิกกลับควบคุมด้วยคันโยกมือ ไม่มีความสม่ำเสมอในการ กลับไข่ยุ่งยากโนการปฏิบัติงาน ทำให้อัตราการฟักออกต่ำ ลูกที่ฟักออกมามีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่สมบูรณ์แข็งแรง กรมปศุสัตว์จึงได้คิดนวัตกรรม ตู้ฟักไข่ไก่ ขนาด 500 ฟองพร้อมน้อมเกล้าถวายให้โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายเปรมติสูลานนท์ไว้ใช้งาน ประโยชน์ของตู้ฟักไข่ ดังนี้
1. เกษตรกรสามารถประดิษฐ์ใช้เองได้ วัสดุอุปกรณ์หาง่าย ราคาไม่แพง
2.ลดการสูญเสียลูกไก่/ลูกเปิดระยะแรกเกิด2 สัปดาห์ ได้ถึง 20%
3. เกษตรกมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตลูกไก่/ลูกเป็ดลดต้นทุนการผลิตลูกไก่/ลูกเป็ด
4. ทำความสะอาดง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
5. ป้องกันสัตว์รบกวนได้ดี
       ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสานต่อโครงการพระราชดำริ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชนและพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากขึ้นบนพื้นฐานทรัพยากรของท้องถิ่นนั้น ๆกรมปศุสัตว์จะมุ่งสร้างอาชีพ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
     ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเปรมติณสูลานนท์ กองพลทหารม้าที่ 3 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ / สลก