แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 07 09 0001
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
หมู่ที่ 7 ตำบลอำโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชาปะโต
หมู่ที่ 3 ตำบลอำโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุม วังสระปทุม กรุงเทพฯ
โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.ส.กาญจนา ธรรมรัตน์
หัวหน้าฝ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท และร่วมติดตามงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปี 2538 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ทักษะแก่เด็กนักเรียน และขยายผลไปสู่ครอบครัวนักเรียนและชุมชน

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.