การเพิ่มประสิทธิภาพการ กลั่นกรองงานเสนอผู้บริหาร ของกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ สุธิดา สินสุริยะ , นงรัตน์ วีระกิจพานิช ‘’ ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ‘’