การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานช่วยอำนวยการนักบริหารกรมปศุสัตว์ ภายใต้สถานการณ์วิกฤต การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ covid -19 นงรัตน์ วีระกิจพานิช, สุธิดา สินสุริยะ ‘’ ปรับปรุงตามมติคณะกรรมการปรเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 11 ตุลาคม 2565’’