แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

20 - 26 September, 2020
21 September
22 September
23 September
  • 09:30am - 02:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการ การขอใช้เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สุรเดช โครงการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:30pm  รอธ.สมชวน ประธานประชุมติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
24 September
25 September
  • 08:30am  รอธ.สมชวน ตรวจติดตามมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am - 12:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมเร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 5/2563 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm - 06:00pm  รอธ.สุรเดช เรียน นบส.2(โครงการนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ) by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ