แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

28 March - 03 April, 2021
29 March
30 March
 • 08:30am - 12:00am  อปส. ประธานประชุมคกก.ธนาคารโค-กระบือ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am - 10:00pm  รอธ.สุรเดช ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เป็น Smart office by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการดามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี 2564 ครั้งที่ 1 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 10:00am - 12:00am  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคกก.ดำเนินการโครงการ ธคก. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคกก.อสส. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
31 March
 • 09:30am - 04:30pm  รอธ.ชัยวัฒน์ ประชุมคกก.บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:30pm - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ.... by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
01 April
 • 07:00am - 12:00am  รอธ.ชัยวัฒน์ ร่วมพิธีวันสถาปนา กษ 129 ปี by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 07:00am - 04:30pm  รอธ.สุรเดช ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 07:00am  รอธ.เศรษฐเกียรติ ร่วมงานสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am - 04:30pm  อปส. เข้าร่วมประชุมคกก.สรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.ควบคุมคุณภาพ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
02 April