แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

27 11 62 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 27 พ.ย. 62 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานเลขานุการกรม