แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

12 11 62s 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส สลก. ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขานุการกรมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงานเลขานุการกรม