แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

                  ปัจจุบันการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน ที่เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกรมปศุสัตว์ มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ คือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ อีกทั้งมีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ จึงได้จัดทำห้องสมุดออนไลน์​ "DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE" ขึ้น เพื่อให้เกษตรกร/นักแปรรูปทั่วประเทศสามารถศึกษาเพิ่มเติมความรู้​ได้แบบไร้ขีดจำกัด ด้านสถานที่ เวลา และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่าย

                   ห้องสมุดออนไลน์ "DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE" ได้รวบรวมเนื้อหาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์ ในเรื่องต่างๆ เช่น การแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​เนื้อโค ผลิตภัณฑ์​นม ผลิตภัณฑ์​เนยแข็ง​ สูตรการแปรรูป​ผลิตภัณฑ์​นมในหลักสูตรออนไลน์ต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ : https://anyflip.com/bookcase/qhdcj  หรือแสกน QR code และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
โทร. 053 213 162

ข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์                             

เรียบเรียงโดย : นางสาววรรณกร  ชันรัตน์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ