แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 2563 06 17a 002

 

 

 

 

 

 

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้งที่ 8/2563 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมบัญชีกลาง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ พญาไท กรมปศุสัตว์