แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 19b 001
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเร่งและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ผอ.กค. , ผอ.สคบ. , ปศุสัตว์เขต 1 , ผู้แทนจากกผง. และผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งและติดตามปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการของหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายเงินต่ำกว่าเป้าหมาย โดยให้แต่ละหน่วยงานชี้แจง จำนวน 20 หน่วยงาน ดังนี้ ศบส.ระยอง / ศบส.แพร่ / ศบส.ประจวบคีรีขันธ์ / ศบส.นครศรีธรรมราช / ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ / ด่านฯไปรษณีย์กรุงเทพ / ด่านฯอุบลราชธานี / ด่านฯสุรินทร์ / ด่านฯพะเยา / ด่านฯนครปฐม / ด่านฯราชบุรี / ด่านฯสตูล / สนง.ปศข.1 / สนง.ปศจ.บึงกาฬ / สนง.ปศจ.มุกดาหาร / สพพ. / กผส. / กสบ. / กพก. และ สคบ.
 
ทั้งนี้  มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเป็นไปตามเป้าหมาย ภายในเวลาที่กำหนด และหากมีประเด็นที่ไม่เข้าใจให้รีบประสานเจ้าหน้าที่กองคลัง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก