แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2563 06 18 0001

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการตลาดปศุสัตว์วิถีใหม่ (DLD new normal) เพื่อติดตามผลดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายสินค้าปศุสัตว์ทุกมิติ และวางเเนวทางการพัฒนาสินค้าเพื่อนำเข้าสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการขายให้แก่เครือข่ายเกษตรกรของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์