×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: [ROOT]/images/news_dld/2564/2564_03_24a/
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news_dld/2564/2564_03_24a/

03256404

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2546 เวลา 14.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ รศ. น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และ รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบหนังสือ ขอขอบใจ ถึง นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามที่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ ได้จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เพื่อผลิตบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ แห่งสัตว์ให้กับประเทศ นั้น

โดยกรมปศุสัตว์ให้การสนับสนุนบุคลากร สถานที่ในการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สนับสนุนเวชภัณฑ์และ ชีวภัณฑ์ทางการสัตวแพทย์ในการออกให้บริการด้านปศุสัตว์แก่ประชาชน ตลอดจน ร่วมมือกันในการทํางานเพื่อยับยั้งโรคระบาดในสัตว์ รวมถึงการส่งมอบพื้นที่ราชพัสดุ ณ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับก่อสร้างโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว วิทยาเขตเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์พนารักษ์ ปากช่อง อันจะเป็นแหล่งองค์ความรู้ใช้ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และบริการด้านการสัตวแพทย์ การรักษาปศุสัตว์และสัตว์ป่า ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ให้กับประเทศ

โดย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ และ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก

{gallery}news_dld/2564/2564_03_24a/{/gallery}