แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 03 24e 001
วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ในฐานะรองโฆษกกรมปศุสัตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม เพื่อมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องตาม 5 ยุทธศาสตร์ 15 นโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องพระพิรุณ ตึกอำนวยการ 

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก