แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 23 002

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม ติดตามผลงานของ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ศูนย์ด่านซ้ายฯ และ ศูนย์ศึกษาฯต่างๆ พร้อมมอบนโยบาย ผ่านระบบzoom โดยมี นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และ หัวหน้าฝ่ายศูนย์ศึกษาฯทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม พร้อมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และปัญหาอุปสรรค ปี 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ/ข่าว : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก.