แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 28a 001"การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ-กระบือ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบแอพลิเคชั่น zoom "

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ-กระบือ ครั้งที่ 1/2564 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบ zoom conference
ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาโคเนื้อ-กระบือและผลิตภัณฑ์แห่งชาติ 3 คณะ
2. ติดตามความก้าวหน้า ร่าง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาโคเนื้อ กระบือ และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ......
3.การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านโคเนื้อ – กระบือ / ประเด็นด้านการส่งเสริมและกระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อ-กระบือ
4.การพิจารณาโครงการเลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุนคุณภาพ
โดยมี นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ/กลุ่มเผยแพร่ฯ, ข่าว/ทีมงานรองอธิบดี