แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 04 30a 001
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 09.30 น.      นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล   โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อแจ้งที่ประชุมทราบถึงการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์มายังประเทศไทย ขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย แบ่งเป็น กรณีไม่เคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายระบบ และกรณีเคยนำเข้ามาก่อนเป็นรายระบบ และขั้นตอนการนำเข้าอาหารสัตว์ที่ได้จากสัตว์จากต่างประเทศมายังประเทศไทย ในกรณีเคยนำเข้ามาก่อน เป็นรายโรงงาน รวมถึงการร่างรายงานการประชุมคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563  การสรุปการดำเนินงานของเลขานุการคณะทำงานกำหนดทิศทางการดำเนินการการค้าสินค้าปศุสัตว์ การคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ รายงานความคืบหน้าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทยไปยังต่างประเทศ และรายงานผลการเจรจาระดับทวิภาคี
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเงื่อนไข/ข้อกำหนด การนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ การทบทวนท่าทีการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและสุกรจากต่างประเทศ รวมถึงการพิจารณาการนำเข้าขาไก่และเครื่องในไก่จากมาเลเซียและการส่งออกนกเขาชวาไปยังมาเลเซีย การนำเข้าตับสุกรจากเกาหลีใต้ การพิจารณาคำขอเปิดตลาดใหม่จากต่างประเทศ และขั้นตอนการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทำงานด้านการค้าและการประเมินความเสี่ยงสินค้าปศุสัตว์ 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก