แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2904256402

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 . นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ของผู้ประกอบการรายใหม่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่ และการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาของ Egg Board ก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg board)

ซึ่งประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อทราบและพิจารณาสำคัญดังนี้

1.สถานการณ์ไก่ไข่ในปัจจุบัน และการดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ของกรมปศุสัตว์

2.ประกาศคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนด้านการกระจายพันธุ์ไก่ไข่

3.รายงานความคืบหน้ากองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 16 ราย

4.การพิจารณาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) ของผู้ประกอบการรายใหม่

5.การพิจารณาการคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไก่ไข่

6.การพิจารณาปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

  มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอ 3 วาระ (ข้อ 4,5,6)ตามที่ฝ่ายเลขาเสนอ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง Egg board ในวันที่ 6 .. 2564 ต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม  ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตัวแทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในฐานคณะอนุกรรมการฯ

ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์