แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1706256401

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 . นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล .... รายมาตรา โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล ......  พร้อมด้วยนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก นายวรฉัตร วิรัชลาภ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการปศุสัตว์ นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม

โดยมีการพิจารณา

-หมวด 6 การกำกับดูแล (เริ่มตั้งแต่มาตรา 53)

-หมวด 7 บทกำหนดโทษ

-บทเฉพาะกาล และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) หมายเลข 418 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์