แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1806256401

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ร่วมกับ นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. มอบนโยบายการรองรับผลกระทบและความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน แก่ผู้อํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ,ปศุสัตว์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด บริษัทประกันภัย 3 บริษัท ได้แก่ อาคเนย์ประกัยภัย ทิพยประกันภัย และสินมั่นคงประกันภัย ผ่าน ระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 23 อาคาร Tower ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดย นายนรภัทร อ่อนคลาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม นายวรกร อินทแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นางณิชา อวยพรรุ่งรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. นางกชปภัทร บุญเทียมทัด ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมประชุมด้วย

กรมปศุสัตว์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ดําเนินการตามมาตรการเสริมเพื่อให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โคนมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ไปยังผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ข้อมูลการทําประกันภัยภาคเกษตรด้านปศุสัตว์ เพื่อเป็นการ บริหารความเสี่ยงด้านการเกษตรให้เกษตรกร โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความห่วงใยเกษตรกร ที่ประสบภัยดังกล่าว จึงได้มีการดําเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่รองรับผลกระทบและช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนจากการตายของโคที่ครอบคลุมโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อและโคนม โดยมีแนวทางในการ มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกรมปศุสัตว์ ที่ต้องการสร้างการรับรู้ข้อมูลการทําประกันภัยภาคเกษตรด้านปศุสัตว์ 

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์