แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

1907256402

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม .. 2564 เวลา 09.00 . พลเอกอาชาไนย ศรีสุข ประธานคณะอนุกรรมาธิการ การประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ .. 2565 วุฒิสภา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings ) โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ จัดเตรียมข้อมูลโครงกการ แผนงาน ตามความเชื่อมโยงงบประมาณแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดังนี้

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

: โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

:  1) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

4) ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ (กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพดานการปศุสัตว์)

5) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool)

6) ผลผลิตศักยภาพการปศุสัตว์

7) โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ

8) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

9) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

* ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2) โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

3) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกรผลิตสินค้าเกษตร

4) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

5) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

6) โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดินทำกินของเกษตรกร

ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์