แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

2564 047 15a 0003“ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564”

   วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม 

โดยมีวาระเพื่อพิจารณา เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ดังนี้

    การพิจารณาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนปศุสัตว์ฮาลาลชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงฮาลาลโลก เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการเมืองปศุสัตว์ ภายใต้กรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 (รวม 5 ปี) กรอบวงเงิน 700 ล้านบาท มุ่งส่งเสริมการเลี้ยงโคเป็นกิจการนำร่อง และขยายผลไปสู่การปศุสัตว์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในลำดับไป โดยมอบหมาย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอต่อ ครม. ต่อไป

 ผู้เข้าร่วมประชุม นายธีระศักดิ์ ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  นายวรกร อินทรแพทย์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ นายมาลิก อับดุลบุตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ