08 04 65a 2
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การคลังสินค้า ครบรอบ 67 ปี โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมร่วมแสดงความยินดีฯ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ
องค์การคลังสินค้ามีบทบาทสำคัญทั้งทางด้านการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการภาคการเกษตร โดยเฉพาะการสนองนโยบาย “ตลาดนำการผลิต”ซึ่งถือว่าเป็นการเดินหน้าการเกษตรยุคใหม่ที่มีเป้าหมายเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างยิ่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” และองค์การคลังสินค้ายุคใหม่ สิ่งที่จะต้องเดินหน้าเพิ่มเติมคือ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้บริหารจัดการที่เป็นรูปธรรมให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีศักยภาพในการเข้าไปดูแลเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม